Jaki jest okres przedawnienia roszczeń

Co do zasady okres przedawnienia – zgodnie z ogólnymi przepisami – wynosi 6 lat. W zależności jednak od tego, jaka jest podstawa ewentualnego roszczenia, okres ten może ulec modyfikacjom. Rozróżniamy bowiem kilka tzw. reżimów prawnych, które mają zastosowanie przy szkodach deweloperskich, są nimi: rękojmia, gwarancja oraz odszkodowanie.

Rękojmia jest podstawową zasadą odpowiedzialności, wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego, w sytuacji, kiedy rzecz sprzedana ma wadę (fizyczną bądź prawną). Roszczenie przysługujące przeciwko sprzedawcy jest skuteczne przez 5 lat od daty wydania nieruchomości, posiadającej wady fizyczne. Należy pamiętać, że roszczenia z tytułu rękojmi przysługują zawsze i nie są uzależnione od treści stosunku prawnego.

Gwarancja różni się od rękojmi tym, że jest fakultatywna, a jej treść może być każdorazowo dostosowywana – oczywiście zgodnie z zasadami ogólnymi przewidzianymi w przepisach. W takiej sytuacji roszczenie musi opierać się na treści udzielonej gwarancji w zakresie, w jakim przewiduje ona odpowiedzialność gwaranta względem kupującego, jednak wyłącznie  w stosunku do wad, jakie tkwią w sprzedanej rzeczy. Termin przedawnienia liczony jest od dnia wydania rzeczy i wynosi 2 lata, chyba że w umowie ustalono inny termin.

Uprawnienia z rękojmi przysługują niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji!

Nieco odmiennie terminy te kształtują się w przypadku roszczeń odszkodowawczych. Ustawodawca przewidział 10-letni okres przedawnienia, liczony od daty zaistnienia szkody.

Co do zasady okres przedawnienia – zgodnie z ogólnymi przepisami – wynosi 6 lat. W zależności jednak od tego, jaka jest podstawa ewentualnego roszczenia, okres ten może ulec modyfikacjom. Rozróżniamy bowiem kilka tzw. reżimów prawnych, które mają zastosowanie przy szkodach deweloperskich, są nimi: rękojmia, gwarancja oraz odszkodowanie.

Udostępnij ten wpis na:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Dowiedz się więcej

Sprawdź pozostałe wpisy

Nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu

Zmiana dotykać może potencjalnie każdego klienta dewelopera, w sytuacji kiedy transakcja nie została jeszcze zakończona, zwłaszcza, jeżeli przewiduje się przeniesienie własności za dwa lata od wejścia w życie ustawy.
Ustawa ta nie jest całkowitą rewolucją w stosunku do wcześniejszym uregulowań. W zbiegu z wejściem w życie nowej ustawy, zauważalny jest już spadek cen nieruchomości, a prognozuje się, że spadki mogą się jeszcze pogłębić.

Czytaj więcej ...